หน้าหลัก      พันธกิจสำนักงานศาสนกิจ
พันธกิจของสำนักงานศาสนกิจ
1.    ประกาศพระกิตติคุณแก่นักศึกษาและบุคลากร
2.    ปฏิบัติศาสนกิจทางคริสต์ศาสนา
3.    เผยแพร่หลักการทำพันธกิจ 5 ประการของมหาวิทยาลัยพายัพแก่นักศึกษาและบุคลากร
4.    บริการรับใช้ชุมชน คริสตจักรและสังคม        
5.    บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ